VOXPSYCHÉ s.r.o.

Ambulancia klinickej, poradenskej a dopravnej psychológie, psychoterapia, biofeedback, psychologická osveta a vzdelávanie

a

SÚKROMNÉ CENTRUM ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA

Psychologická osveta a vzdelávanie


Klinicko - psychologické pracovisko sa venuje psychologickej osvete a vzdelávaniu od r. 1996 v rámci činnosti neštátneho zdravotníckeho zariadenia, spočiatku prevažne kurzy pre nezamestnaných v rámci aktivít úradu práce a vzdelávania zamestnancov sociálnych inštitúcií, v rokoch 2003-2008 vzdelávacie programy akreditované MŠ: Kontrola stresu, Komunikačné zručnosti, Relaxačné metódy a kondičný EEG Biofeedback tréning v dvoch moduloch, Sebapoznávanie a riešenie konfliktov, Motivácia a sociálno - právne aspekty uchádzača o zamestnanie, lektorská činnosť v Slovenskej asociácii pre biofeedback a neuroterapiu, v súčasnej dobe vzdelávacie aktivity v rámci sústavného vzdelávania psychológov a pedagogických pracovníkov, špecializačného štúdia v klinickej a poradenskej psychológii.

- autorom materiálov je PhDr. Zdenka Kubišová


SOCIÁLNO- PSYCHOLOGICKÝ A ZDRAVOTNE- PSYCHOLOGICKÝ POHĽAD NA ZÁŠKOLÁCTVO
Porada riaditeľov škôl a školských zariadení, 30.8.2017.

prezentácia / záškoláctvo - čo to je?

príspevok: PhDr. Zdenka Kubišová


Screening rizikových faktorov osobnosti u mladých vodičov.
Medzinárodná konferencia v dopravnej psychológii, 14.-15.6.2017 Bratislava.

PrezentáciaScreeningResumé-SKSummary-engAbstrakt-SKAbstract-eng

autor: PhDr. Kubišová Zdenka, doc.Mgr. Lisá Elena PhD., Mgr. Hriadelská Andrea


Vodič so zmyslovým postihnutím, kazuistika.
V dlhodobej terapii neúspešného vodiča s postihnutím sluchu sa ukázalo, že príčinou jeho nespôsobilosti viesť motorové vozidlo je nedostatok vigility pozornosti, ktorá nemá priamy súvis s postihnutím sluchu. S oslabením vigilancie sa stretávame napr. u detí s ADHD sy.

vodič so zmyslovým postihnutím

autor: PhDr. Zdenka Kubišová


Stres a jeho zvládanie.
Prednáška na verejnom podujatí "Deň zdravia", Slovenské Ďarmoty, 10.10.2015:

stres - zvládanie

autor: PhDr. Zdenka Kubišová


Canisterapia, čo to je?
V prezentácii nájdete krátky popis, čo sa pod tým zložitým názvom nachádza, a v krátkom videu za pomoci štvornohého kamaráta Jimmyho sa dozviete viac :)
samotné video a "nejaké to foto" tu

canisterapia

autor: Mgr. Lucia Snopková


Potenciál eegbiofeedbacku v dopravnej psychologii: Odborný program pléna Asociácie dopravných psychológov SR, Zavar, 13.1.2014.

BFB-dopravna psychológia

autori: PhDr. Zdenka Kubišová, Bc. Andrea Mazánová


Konferencia Križovatky VI, 16.-17.10.2014 Bratislava.

EEGbiofeedback v sebaregulácii / abstrakt.pdf / text / program

autori: PhDr. Zdenka Kubišová, Bc. Andrea Mazánová

recenzia


Medzinárodná vedecká konferencia o dopravnej psychológii 19.6.-20.6.2014 Banská Bystrica.

dotaznikove-metody_v_pradenstve_final.pdf / abstrakt.pdf

autori: PhDr. Miloš Šlepecký PhD, PhDr. Zdena Kubišová, PhDr. Kata Piačková

prezentacia_epq_ivpe_final.pdf / abstrakt_epq_ivpe_slov_angl.pdf

autori: doc. Mgr. Elena Lisá PhD., PhDr. Zdenka Kubišová, Bc. Andrea Mazánová


Psychologické poradenstvo, tréning zameraný na predchádzanie a zvládanie agresivity, na sebapoznanie a riešenie konfliktov podľa §55 Zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zvládanie násilia.pdf


Kazuistický prípad vodiča po dopravnej nehode so zranením hlavy, ktorý sa vrátil k pôvodnému povolaniu vodiča po rehabilitácii EEG Biofeedbackom. Kazuistika obsahuje výsledky psychologického vyšetrenia pred tréningom, po tréningu a výsledky dopravno - psychologického vyšetrenia pri katamnestickej kontrole po 4 rokoch.

NFT vodiča - kazuistika_2012.pdf


Health Proffesions council je nezávislá britská organizácia združujúca odborníkov zdravotníckych povolaní. Povolanie psychológa je podľa európskych kritérií zdravotníckym povolaním. 7 odvetví aplikovanej psychológie, ktoré podľa európskych kritérií vyžadujú zákonom stanovenú špecializovanú postgraduálnu kvalifikáciu: Klinická psychológia, poradenská psychológia, pracovná psychológia, výchovno - vzdelávacia psychológia, psychológia športu, forézna psychológia, psychológia zdravia a k nim patrí aj doplňujúca špecializácia neuropsychológia. V druhej časti prezentácie je uvedený prehľad z histórie poradenskej psychológie podľa Handbook of psychology, Volume 1, History of psychology, Donald K. Freedheim.

Postavenie poradenskej psychológie v koncepcii - HPC.pdf


Prezentácia o prvých skúsenostiach s biofeedback tréningom rezonančnej frekvencie srdca. HRV krivka je modulovaná súhrou (alebo nesúladom) dýchania a pulzu. Odráža okrem iného aj našu celkovú vitálnu kapacitu a kondíciu, mení sa pod vplyvom veku, stresu, pozitívnych aj negatívnych emócií. Tieto poznatky možno uplatniť v cielenom tréningu sebaregulácie.

Prezentacia: biofeedback - HRV.pdf


Materiál k 4 hodinovej prednáške o stratégiách riešenia konfliktov počas ktorej sa účastníci oboznámia so sociologickými, psychologickými a psychofyziologickými hľadiskami konfliktu a vyrovnávania sa s konfliktnými situáciami s komplexným pohľadom na význam sebapoznania, celostného vnímania a chápania ako aj komunikácie pri zvládaní konfliktných situácií.

Konflikt a jeho riešenie - prednáška.pdf


EEG Biofeedback v kontexte liečby a prevencie psychiatrických ochorení, sebaregulačný a terapeutický potenciál NFT, teoretické súvislosti, praktické poznatky, kazuistiky.

EEG - biofeedback.pdf | Zlý duch závistlivej tety.pdf


Anotacia: história, biofeedback modality, východiskové teórie, indikačné oblasti a efektivita, kazuistické prípady

Biofeedback v liečbe a prevencii.pdf


Prezentácia na Gemersko - novohradských lekárskych dňoch - 2009, súhrn k 25 rokom činnosti psychologickej ambulancie.

Prezentácia.zip


Analýza prvých skúsenosti s dotazníkom a rozhovorom IPDE na diferenciálnu diagnózu porúch osobnosti. Semištrukturovaný klinický rozhovor na vyšetrovanie porúch osobnosti podľa klasifikačných systémov MKCH-10 a DSM-IV. Ide o diagnostickú metódu vhodnú predovšetkým pre psychiatrov, klinických psychológov.

IPDE.pdf


Psychická spôsobilosť vodičov v Gemersko –Novohradskej oblasti v roku 2009, Kvantitatívna a kvalitatívna analýza.
- prezentácia o prvých výsledkoch vyšetrení psychickej spôsobilosti vodičov v gemersko - novohradskej oblasti podľa Zákona o cestnej premávke č. 8/2009, prezentácia na Medzinárodnej konferencii v dopravnej psychológii, Transport Trends 2010.
autori: PhDr.Z.Kubišová, PhDr. P.Krivulka, Mgr.J.Siranková

psychicka_sposobilost_vodicov_v_gemersko-novohradskej_oblasti_FINAL.pdf


Psychofyziologický prístup k liečbe a prevencii obezity - prednáška na VIII. Slovenských obezitologických dňoch v Nimnici, 2010

Psychofyziologicke_aspekty_sebaregulacie_v_liecbe_a_prevencii.pdf


Prednášky pre poslucháčov EEG Biofeedback kurzu v Slovenskej asociácii pre biofeedback a neuroterapiu 2005-2010

Teórie úzkostiPsychologický stresPostraumatický stresNa hraniciach biopsychociálneho v...EEGPrezentácia

Liečebno - preventívny potenciál procesorientovanej psychoterapie

po-psych-v-zdrav-starostlivosti.pdf


Prezentácia z odborného programu Asociácie dopravných psychológov SR (18.4.2013) o prvom sedení zo štyroch zákonom stanovených skupinových stretnutí poradenstva pre vodičov, ktorí jazdili pod vplyvom alkoholu (Vyhláška MV SR č. 361/2011).

Poradenstvo_vodici_ADPSR.pdf


PhDr. Z.Kubišová, Mgr. J. Sárkozyová: Dotazníkové metódy v diferenciálnej diagnostike normy a patológie u dospelých v praxi poradenského psychológa, prednášková a lektorská činnosť pre psychológov UPSVR (5/2013).

Axióma normality v psychodiagnostikeCAQ_BB_2013MMPI

MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA 2013 - KRIŽOVATKY V.
„Poruchy správania – prevýchova, psychoterapia, resocializácia ...“

Biofeedback a poruchy spravania_Krizovatky_V.pdf


Voxpsyché, s.r.o. | voxpsyche@voxpsyche.eu | IČO:43880134 | DIČ:2022502933

"Náš rozum, ktorý občas nechce veriť v zázraky, je sám o sebe zázrakom."

obsah: PhDr. Zdenka Kubišová | webdesign: ©2012 Ing. Máťušová Erika < matusova.e@gmail.com >