VOXPSYCHÉ s.r.o.

Ambulancia klinickej, poradenskej a dopravnej psychológie, psychoterapia, biofeedback, psychologická osveta a vzdelávanie

a

SÚKROMNÉ CENTRUM ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA

Poradenská psychológia


je všeobecnou praxou a špecializáciou v profesionálnej psychológii. Zameriava sa na osobné a interpersonálne fungovanie počas života a na emocionálne, sociálne, pracovné, vzdelávacie, zdravotné a organizačné problémy. V centre jej pozornosti sú typické alebo normálne vývojové stavy, ako aj atypické stavy alebo poruchy vývoja.

Poradenskí psychológovia pomáhajú ľuďom s fyzickými, emocionálnymi a mentálnymi poruchami, aby zlepšili ich kvalitu života a vzťahy, zmiernili ich ťažkosti a pomohli im vyriešiť krízu. Okrem toho tí, ktorí majú stanovenú špecializáciu poskytujú assessment (zhodnotenie stavu), stanovenie diagnózy a terapiu v patopsychológii.

Profesionálnym cieľom poradenského psychológa je podporovať psychologický rozvoj jednotlivca. Toto zahŕňa všetkých ľudí počnúc tými, ktorí fungujú vrámci prijateľných hraníc, až po tých, ktorí trpia závažnejšími formami psychologických porúch. Poradenskí psychológovia majú väčšinu času venovať jednotlivcom v rámci normálneho rozpätia fungovania, ale ich vzdelanie im má poskytnúť kvalifikáciu na prácu s jednotlivcami na rôznej úrovni psychologického fungovania. Poradenstvo má pôsobiť pozitívne a preventívne a má sa zameriavať na stimuláciu osobného rozvoja v snahe predísť psychologicky poškodzujúcim poruchám/handicapom.

Poradenskí psychológovia pracujú terapeuticky s klientmi s rôznymi problémami (napr. následky sexuálneho zneužívania v detstve, rozpadnutie vzťahov, domáce násilie, trauma) a/alebo so symptómami psychických porúch (ako napr. úzkosť, depresia, poruchy stravovania, post-traumatická stresová porucha, psychóza). Poskytujú aktívnu spoluprácu, ktorá môže pomôcť odhaliť skryté problémy a dodá klientom silu čeliť zmene.

Jednou z najčastejších poskytovaných služieb poradenských psychológov je poskytovanie psychologickej terapie.

  Jej súčasťou je:
 • úvodné zhodnotenie stavu, v ktorom sa psychológ pokúša dospieť k pochopeniu ťažkostí
  z klientovej perspektívy berúc do úvahy širší kontext
 • psychologické vysvetlenie ako aprečo vznikli konkrétne ťažkosti u klienta
 • plánovanie a implementovanie terapie
 • zhodnotenie výsledku terapie
 • manažment poskytnutých služieb
 • dozor nad ďalšími poradenskými psychológmi, aplikovanými psychológmi, asistentmi
 • tímová práca a tímová pomoc
 • organizačný rozvoj
 • záverečné vyhodnotenie
 • výskum a rozvoj

Voxpsyché, s.r.o. | voxpsyche@voxpsyche.eu | IČO:43880134 | DIČ:2022502933

"Náš rozum, ktorý občas nechce veriť v zázraky, je sám o sebe zázrakom."

obsah: PhDr. Zdenka Kubišová | webdesign: ©2012 Ing. Máťušová Erika < matusova.e@gmail.com >