VOXPSYCHÉ s.r.o.

Ambulancia klinickej, poradenskej a dopravnej psychológie, psychoterapia, biofeedback, psychologická osveta a vzdelávanie

a

SÚKROMNÉ CENTRUM ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA

VOXPSYCHÉ,s.r.o. - My všetci sme tu pre Vás...


PhDr. Zdenka Kubišová < kubisova@voxpsyche.eu >

konateľka a odborná zástupkyňa spoločnosti VOXPSYCHÉ, s.r.o.
Je držiteľkou licencie Slovenskej komory psychológov L1C/2009/SKP/4D00152/085 na výkon činnosti odborného zástupcu pre odbor: klinická psychológia, poradenská psychológia, certifikovaná pracovná činnosť dopravná psychológia, certifikovaná pracovná činnosť psychoterapia, certifikovaná pracovná činnosť klinická psychofyziológia a biofeedback. Okrem postgraduálneho špecializačného štúdia klinickej psychológie má tiež 3 dlhodobé psychoterapeutické výcviky. Je držiteľkou Európskeho (1999) aj Svetového 2010) certifikátu v psychoterapii, certifikátu neurofeedback a biofeedback terapeuta (2003,2004), certifikátu v dopravnej psychológii (2005). Je cvičnou terapeutkou v procesorientovanej psychoterapii, absolventkou medzinárodných skúšok v procesorientovanej psychoterapii, fáza I. Je zmluvne zapojená do medzinárodnej siete špecialistov na psychoterapeutickú pomoc zamestnancom v ComPsych Corporation v Chicagu. Má viacročné skúsenosti s lektorskou činnosťou.

Mgr. Andrea Hriadelská < mazanova.andrea@gmail.com >

asistentka
Absolventka magisterského stupňa štúdia jednoodborovej psychológie na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. V roku 2013 získala certifikáty, ktoré ju oprávňujú používať primárne preventívne programy KUPREV a KUPOZ (program na rozvoj pozornosti u detí s ADHD).

PaedDr. Dagmar Ivanová < ivanova@voxpsyche.eu >

externý spolupracovník, špeciálny pedagóg s dlhoročnou praxou v odbore.
Vyštudovala Pedagogickú fakultu v Nitre, učiteľstvo všeobecno – vzdelávacích predmetov RJ – ON, rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky sluchovo postihnutých, absolvovala sériu školení k vývinovým poruchám učenia, medzi inými aj terapiu DOV. Je držiteľkou certifikátu neurofeedback terapeuta, certifikátu k aplikácii metodiky SFUMATO, osvedčenia o vzdelaní k využitiu IKT v práci učiteľa, absolventkou kurzu Vývin reči a špecifických porúch učenia, Fonematické uvedomovanie podľa Eľkonina, metodiky KUPREV.
Väčšinu svojho profesionálneho života sa zaoberá sluchovo postihnutými deťmi a deťmi s poruchami učenia. Pracovala aj s mentálne postihnutými deťmi. V posledných rokoch pracovala v CŠPP vo Zvolene. Aktuálne pôsobí na ZŠ kniežaťa Pribinu v Nitre ako školský špeciálny pedagóg. Naďalej sa venuje deťom so sluchovým postihnutím a deťom s vývinovými poruchami učenia. Je autorkou viacerých publikácií v zborníkoch z konferencií v oblasti špeciálnej pedagogiky.

Mgr. Ľubica Draková < drakova@voxpsyche.eu >

špeciálny pedagóg externý spolupracovník s dlhoročnou praxou v odbore.
Vyštudovala Pedagogickú fakultu v Banskej Bystrici v odbore Pedagogika v špecializácii Predškolská pedagogika, pri UK Bratislava rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky a štúdium špeciálnej pedagogiky v špecializácii: Poradenstvo, absolvovala mnoho školení týkajúcich sa problematiky špeciálnej pedagogiky vo všeobecnosti. Je držiteľkou osvedčení: aplikovaná logopédia, autizmus, orofaciálna stimulácia 1-2, tréning fonematického uvedomovania podľa D.B.Eľkonina, ako pracovať s deťmi s poruchami koncentrácie a pozornosti, integrácia detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, tvorivá dramatika, rytmická muzikoterapia, detské divadlo, znaková reč. Väčšinu svojho profesionálneho života sa zaoberá s deťmi s narušenou komunikačnou schopnosťou, individuálnou logopedickou intervenciou, deťmi s vývinovými poruchami učenia, stimuláciou, korekciou, a rozvojom kognitívneho, psychomotorického vývinu. Pracovala a má skúsenosti aj s deťmi rôzneho druhu stupňa postihnutia, mentálne, viacnásobne postihnutými deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia. Pôsobila a pracovala v CŠPP, ŠZŠ v Lučenci. Aktuálne pôsobí v ZŠ s MŠ Internátnej pre sluchovo postihnutých v Lučenci, naďalej sa venuje rozvoju komunikačných schopností, vývinovými poruchami učenia a autizmu. Spolupracuje s pedagogickou fakultou v BB na vydaní metodiky príručky rozvoja reči u detí predškolského veku.

Mgr. Lucia Snopková < cicekova@voxpsyche.eu >

asistentka a EEG Biofeedback trénerka
Absolventka Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – odbor Učiteľstvo technických a odborných predmetov (2008). Je držiteľkou certifikátu ktorý ju oprávňuje používať metódu Neurofeedback v psychologickej praxi ako neurofeedback asistent – tréner (2009).

Mgr. Vierka Hincová < viera.hincova@yahoo.com >

Externá spolupracovníčka pre psychologickú osvetu a vzdelávanie
Ako psychologička má výcvik v POP. 18 rokov sa venuje vzdelávaniu v oblasti komunikácie s ľuďmi so zdravotným znevýhodnením, zručnostiam pri zvládaní problémového správania žiakov so SVVP, špeciálne s ADHD, autizmom a Aspergerovým syndrómom. Poskytuje tiež konzultácie pre rodiny, inštitúcie a venuje sa problematike ľudských práv zdravotne znevýhodnených.


Naši spolupracovníci

Ing. Vierka Michalicová < michalicova@voxpsyche.eu >

externý spolupracovník pre hipoterapiu
Ukončila VŠ štúdium na SPU v Nitre. Jazdeniu sa aktívne venuje už 16 rokov. Má licenciu učiteľa jazdy na koni ako aj licenciu jazdca. Aktívne spolupracovala aj s PhDr. Zdenkou Kubišovou. Posledné štyri roky sa zúčastňuje aj na pretekoch v parkúrovom skákaní.

Rozália Lukácsová < lukacsova@voxpsyche.eu >

ekonóm, učtovníctvo a poradenská činnosť.
40 rokov praxe v odbore, 20 rokov v štátnom podniku v oblasti podvojného učtovníctva, 20 rokov ako SZČO – podvojné a jednoduché učtovníctvo. Spracúva ekonomickú, účtovnú a mzdovú agendu pre zdravotnícke aj školské zariadenie VOXPSYCHÉ,s.r.o.

Voxpsyché, s.r.o. | voxpsyche@voxpsyche.eu | IČO:43880134 | DIČ:2022502933

"Náš rozum, ktorý občas nechce veriť v zázraky, je sám o sebe zázrakom."

obsah: PhDr. Zdenka Kubišová | webdesign: ©2012 Ing. Máťušová Erika < matusova.e@gmail.com >