VOXPSYCHÉ s.r.o.

Ambulancia klinickej, poradenskej a dopravnej psychológie, psychoterapia, biofeedback, psychologická osveta a vzdelávanie

a

SÚKROMNÉ CENTRUM ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA

Cenník výkonov psychologickej zdravotnej starostlivosti, ktoré nie sú hradené
zo zdravotného poistenia
/podľa odporúčaného cenníka Slovenskej komory psychológov/
Cenu za psychologickú činnosť dohodne psychológ zmluvne, spravidla písomnou formou.
Pri uzatvorení dohody postupuje podľa všeobecne platných právnych predpisov. Psychologické vyšetrenia a psychoterapiu za liečebným účelom preplácajú zdravotné poisťovne v rámci zmluvnej dohody poisťovne so zdravotníckym zariadením, vyšetrenie obvykle 1x za pol roka, psychoterapiu max. 1x do týždňa.
Špecializovaná ambulantná starostlivosť uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia sa poskytuje na základe písomného odporúčania všeobecného lekára, pediatra alebo odborného lekára /576/2004z.z.,777/2004Z.z.,722/2004Z.z./. Zdravotná starostlivosť bez tohto odporúčania, ďalej bez klinickej indikácie a pri chorobách uvedených v Zozname chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia
/Z02 - Vyšetrenie na administratívne účely (napr. na vodičský preukaz, pre poisťovňu, pred športovou súťažou, pred nástupom do zamestnania, prijatím do výchovno - vzdelávacieho ústavu a iné); Z02.7 – Vydávanie lekárskych potvrdení; Z50.4 – Psychoterapia nezaradená inde; Z54.3 – Rekonvalescencia po psychoterapii/.
Minimálna hodinová sadzba za psychoterapiu a psychologické poradenstvo:
a/ individuálna /50 min./30€
b/ skupinovú (na jedného účastníka)10€
c/ párová40€
d/ rodinná (3 členovia a viac) /60 min./50€
Zamestnanci firiem AECOM Technology Corporation, Orange Business Services,
Procter & Gamble, Veeva Systems, WestRock majú 4- 6 sedení zdarma na základe spolupráce s medzinárodnou organizáciou ComPsych.
Nácvik relaxácie, biofeedback HRV /do 20 min./10€
Skupinové tréningy (tréning pamäti, pozornosti, sebapresadenia)10€
Supervízia:40€
a/ individuálna
b/ skupinová (osoba)20€
Minimálna hodinová sadzba za individuálnu lektorskú, konzultačnú
a poradenskú činnosť podľa oblasti praxe
25€
Výcviková činnosť (soc. – psychol. výcviky) na jedného účastníka25€
Minimálna hodinová sadzba za psychodiagnostiku /bez písania posudku/35€
Ostatné výkony odbornej činnosti:
Spracovanie komplexného psychologického posudku s klinickou interpretáciou na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby
5€ - 40€
Vypracovanie výpisu zo zdravotnej dokumentácie na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby17€
Vyhotovenie duplikátu a opätovného dokladu psychologického posudku5€
Psychologické vyšetrenie držiteľa alebo žiadateľa o držanie alebo nosenie strelnej zbrane100€
Posúdenie psychickej pracovnej spôsobilosti na prácu v bezpečnostnej službe60€
Psychologické vyšetrenie vodičov – držiteľov alebo žiadateľov motorových vozidiel skupiny D podľa legislatívnych noriem SR 80€
Retestovanie psychickej spôsobilosti /čiastková kontrolná psychodiagnostika
v dobe platnosti vyšetrenia/
20€
Psychologické vyšetrenie vodičov – držiteľov alebo žiadateľov motorových vozidiel skupiny A1, A, A2, B1, B, C1, C, BE, C1E, CE, AM, T podľa legislatívnych noriem SR70€
Psychologické vyšetrenie inštruktora autoškoly podľa legislatívnych noriem SR80€
Psychologické vyšetrenie vodiča s kódom 600.09 – povolené vedenie motorového vozidla s právom prednostnej jazdy a vozidla využívaného na prepravu nebezpečných vecí90€
Psychologické vyšetrenie vodiča s kódom 600.10 – povolené vedenie motorového vozidla využívaného na zasielateľstvo a taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb90€
Psychologické vyšetrenie vodičov po odobratí vodičského oprávnenia alebo pri podozrení na zmenu vodičskej spôsobilosti na žiadosť lekára a iných100€
Skupinové odborné poradenstvo pre vodičov po odobratí vodičského preukazu300€
Vstupné vyšetrenie pred aplikáciou NBF s diagnostickým a skúšobným neurofeedback tréningom25€
Jeden BFB tréning hradené samostatne:20€
1. - 10. tréning
11. – 30. tréning15€
30. a viac10€
Pri predplatení desiatich sedení vopred je možné získať 10% zľavu
Alfa tréning7€

stiahnuť ako:

Voxpsyché, s.r.o. | voxpsyche@voxpsyche.eu | IČO:43880134 | DIČ:2022502933

"Náš rozum, ktorý občas nechce veriť v zázraky, je sám o sebe zázrakom."

obsah: PhDr. Zdenka Kubišová | webdesign: ©2012 Ing. Máťušová Erika < matusova.e@gmail.com >