VOXPSYCHÉ s.r.o.

Ambulancia klinickej, poradenskej a dopravnej psychológie, psychoterapia, biofeedback, psychologická osveta a vzdelávanie

a

SÚKROMNÉ CENTRUM ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA

Biofeedback - EEG Biofeedback | HRV Biofeedback


EEG Biofeedback

je metóda, ktorá umožní ovládať svoje mozgové vlny. Jedná sa o seba-učenie mozgu pomocou tzv. biologickej spätnej väzby.

Ako sa robí?

Vstupným vyšetrením sa zistí čo klient potrebujete na fungovaní svojho mozgu zlepšiť. Urobí sa záznam EEG. Urobí sa skúšobný EEGbiofeedback tréning, podľa ktorého možno vyčítať krivku učenia. Tréning je nenásilný, bezbolestný a hravý. Technika používa snímaciu elektródu, priloženú na temeno hlavy a dve elektródy pripevnené na uši. EEG snímač zachytáva mozgové vlny a odovzdáva ich počítaču. Počítač analyzuje signál a zaisťuje spätnú väzbu. Spätná väzba je informácia o tom, ako fungujú mozgové vlny v konkrétnom okamihu. Priebeh svojich mozgových vĺn vidí klient na obrazovke „preložený“ do podoby video hry, ktorú hrá len silou myšlienky- čírou vôľou, bez klávesnice, myši. „Hru“ ovláda len činnosťou svojho mozgu. Inými slovami – mozog riadi sám seba. Keď narastá aktivita mozgu v žiadúcom pásme mozgových vĺn, je hráč odmeňovaný úspešnými výsledkami. Ak narastá aktivita v nežiadúcom pásme, úspech v hre mizne. Tak mozog sám rozvíja proces učenia nových, vhodnejších frekvencií mozgových vĺn. Frekvencie elektrickej aktivity mozgu, ktoré sa mozog biofeedbackom učí, sú stanovené podľa vedeckých poznatkov o fungovaní mozgu v určitých stavoch alebo výkonoch. Boli odvodené z výskumu jedincov, ktorí majú optimálne fungujúci mozog: napr. pilotov, jogínov ap.

Prečo je táto metóda účinná?

Mozog je nesmierne prispôsobivý a schopný učenia a tak môže zlepšiť i svoju vlastnú činnosť, ak sú mu poskytované cielené informácie ako to urobiť. Výsledky tréningu sú spravidla trvalé, podobne ako schopnosť písať a čítať.

Aké výsledky možno dosiahnúť?

Účinnosť v 60-90%, podľa miery obtiažnosti. Čím je problém obtiažnejší, tým je tréning náročnejší. V prípade porúch pozornosti, sústredenia, učenia, správania a podobné ťažkosti sa správanie v priebehu tréningu upokojí, klient sa bude lepšie ovládať, posilní sa jeho vôľa, môže sa zlepšiť aj myšlienková činnosť, môže sa zlepšiť IQ. Pri poruchách spánku vymiznú obtiaže so zaspávaním a nespavosť, u detí miznú nočné desy a nočné pomočovanie. V indikovaných prípadoch chronických bolestí hlavy (migrény), chrbtice a podobných bolestivých stavov budú príznaky ustupovať až miznúť. Pri úzkostných a depresívnych poruchách sa vďaka tréningu sa zlepší nálada, znížia sa pocity únavnosti a slabosti, zlepší sa kontakt s okolím, zlepší sa pamäť. Tréning je vhodný aj pre chorých na epilepsiu. Podľa sledovaných štúdií klesol počet záchvatov o tretinu.

Za aký čas sa dostavia výsledky?

Ako v každom procese učenia, výsledky tréningu sú viditeľné postupne. Pomerne rýchlo možno zistiť či EEG tréning prinesie žiadaný efekt. U väčšiny stavov by mal byť počiatočný pokrok zreteľný po 10 sedeniach. U mladších detí alebo u ťažkých stavov sa účinok rozvinie asi po 20 sedeniach. U dospelých, ktorí netrpia žiadnymi vážnymi obtiažami sa účinok často dostaví po prvých sedeniach. Terapia sa rozlišuje na strednedobú (40-60 sedení)- najčastejšie pri nezrelosti nervovej sústavy, poruchách učenia, pozornosti, reči a p., krátkodobú (okolo 20 sedení) – základná kúra neurotických stavov a dlhodobú pri závažných potiažach (aj viac ako 90 sedení). V priemere trvá pol roka (podľa častosti sedení). V prípade, že tréning nie je pre daného jedinca a jeho problém vhodný, školený terapeut to otvorene povie. EEGbiofeedback nemôže vyvolať závislosť ako napr. počítačové hry alebo hracie automaty. Nie je nahrážkou práce mozgu, naopak, jedná sa o prácu mozgu na sebe samom.

Aké časté by mali byť tréningové sedenia?

Spočiatku je vhodné trénovať pravidelne a intenzívne, priemerne 2-3 krát do týždňa a častejšie. Keď sa dostavia výsledky, môžete tempo uvoľniť na 1-2 sedenia do týždňa.

Indikačné oblasti EEGbiofeedbacku

kondičné: psycho- fittness pre duševne pracujúcich profesionálov, špičkové výkony, vrcholné zážitky

profesné: manageri, piloti, vodiči, operátori, dispečeri, bezpečnostné zložky, športovci

najčastejšie klinické: Poruchy pozornosti, hyperaktivita, poruchy učenia a správania sa u detí a dospelých, poruchy spánku v detstve a dospelosti – predovšetkým problémy so zaspávaním, strachom, úzkosťou, nespavosťou, nočnými desmi, pomočovaním. Závislosti na alkohole a iných látkach, úzkostné poruchy, tréma, napätie pred a pri výkonoch, postraumatická stresová porucha, depresie. Epilepsie (potreba neurologickej konzultácie).

a ďalšie preukázané pozitívne efekty: Vývojové vady reči, zajakávanie, Managersky sy., panické záchvaty, chronické bolesti hlavy, migréna, poruchy prijmu potravy (anorexia, bulimia), alergie, imunodeficit, poruchy metabolizmu cukru, premenštruálny sy., problémy menopauzy, syndróm chronickej únavy, Sclerosis multiplex, Nonalzheimerovské demencie, rehabilitácia po úrazoch hlavy a mozgových príhodách.

HRV Biofeedback (Biofeedback tréning rezonančnej frekvencie – BTRF)

Jedná sa o metódu biologickej spätnej väzby napomáhajúcu nadobúdať individuálne optimálny dychový vzor ktorý priamo súvisí s premenlivosťou intervalov medzi jednotlivými pulzmi srdcovej činnosti. Je dokázané, že zvýšenie premenlivosti srdcovej frekvencie pomocou sebaregulácie pozitívne ovplyvní naše psychosomatické zdravie, činnosť vegetatívneho nervového systému, jeho rovnováhu a z dlhodobého hľadiska má omladzujúci účinok a môže predĺžiť život. Čím je človek starší, variabilita srdcovej frekvencie klesá a úmerne s ňou i somatopsychická kondícia.

Ako sa BTRF vykonáva?

Fotopletyzmografický snímač upevnený na prste alebo ušnom laloku sníma pulzovú vlnu a špeciálny softvér zobrazuje priebeh pulzovej vlny tzv. fourierovou transformáciou, ktorá predstavuje zobrazenie jednotlivých spektier frekvencií podľa ich intenzity výskytu. Sníma sa kľudová krivka, záťažová (napr. pri počítaní aritmetických úloh) a napr. pri zrýchlenom dýchaní. Tieto údaje pomôžu terapeutovi zhodnotiť stav vegetatívneho nervového systému, charakter stresovej odpovede organizmu a určiť parametre tréningu. Potom nasleduje vlastný tréning, ktorý spočíva v navodenom dýchaní (spočiatku za pomoci metronómu) pričom pacient pozoruje krivku premenlivosti srdcovej frekvencie a hľadá optimálny stav v harmónii s individuálne optimálnym dychovým vzorom na ktorý sa naučí naladiť.

Mechanizmus účinku.

Z hľadiska stresu je dôležité to, že náš vegetatívny nervový systém reaguje nabudením cez sympatickú vetvu a po odoznení stresu dochádza k ukľudneniu cez parasympatický nervový systém. Problém býva v tom, že pri dlhodobých alebo opakovaných stresových vybudeniach môže prevládať sympatická vetva a nedochádza k fyziologickému uvolneniu aktivitou parasympatickej vetvy. To ako prebieha stresová odpoveď dosť závisí od nášho myslenia, od toho ako stresovú situáciu interpretujeme alebo hodnotíme. Myšlienky produkované mozgovou kôrou vyšlú impulzy do podkôrových centier a ďalej do vegetatívneho nervového systému a ten môže alarmovať alebo naopak tlmiť podľa toho akú správu dostal. Aktivácia sympatika vedie k zrýchleniu pulzu, zvýšeniu krvného tlaku, zúženiu ciev na periférii (blednutie), rozšíreniu ciev vo veľkých svaloch, zvýšeniu napätia svalstva, zvýšenej sekrécii potu, zrýchleniu a prehĺbeniu dychu, rozšíreniu zreníc, zhoršeniu trávenia, vylučovaniu adrenalínu z nadobličiek, stúpaniu celkovej aktivity až horúčkovitosti. Parasympatikus vedie k spomaleniu pulzu, spomaleniu dychu, zníženiu krvného tlaku, zníženiu svalovej výkonnosti, zastaveniu sekrécie potu, zvýšeniu tráviacej činnosti, zníženiu aktivity, vzniku potreby kľudu a uvolnenia. BTRF je indikovaný pri úzkostných poruchách, fóbiách, panických atakoch, u väčšiny psychosomatických porúch (najmä astma, hypertenzia, funkčné syndrómy tráviaceho traktu) pri svalových bolestiach, chronických bolestiach, chronickom únavovom syndróme, esenciálnej hypertenzii, pri funkčných kardiovaskulárnych poruchách. Je preukázaná efektívnosť pri hyperaktívnych syndrómoch a poruchách pozornosti u detí či ich pozostatkoch v dospelom veku.

Počet tréningov

Je limitovaný na 10, dĺžka trvania jedného tréningu spolu s inštrumentáciou je od 30 do 45 minút.

Voxpsyché, s.r.o. | voxpsyche@voxpsyche.eu | IČO:43880134 | DIČ:2022502933

"Náš rozum, ktorý občas nechce veriť v zázraky, je sám o sebe zázrakom."

obsah: PhDr. Zdenka Kubišová | webdesign: ©2012 Ing. Máťušová Erika < matusova.e@gmail.com >